8

Názov projektu: Vplyv substitúcie iónov vzácnych zemín na elektromagnetické vlastnosti nikelnato-zinočnatých feritov  

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva Branická

Doba riešenia: 2019

Anotácia:

Projekt je zameraný na ďalšie zdokonaľovanie aktuálne veľmi progresívnych magnetických materiálov na báze feritov. Vhodnou substitúciou iónov chemických prvkov základného chemického zloženia pôvodných feritov inými iónmi je možné pripraviť materiály s vlastnosťami optimalizovanými na mieru pre využitie v štandardných, ale tiež nových, netradičných aplikáciách.
Nevyhnutnou súčasťou projektu bude experimentálne zistenie vplyvu chemického zloženia, kryštalickej štruktúry a technológie prípravy materiálov vo forme práškov s rozmermi častíc v submikrónovej a nanometrovej oblasti ako aj zložitejších systémov obsahujúcich tieto práškové materiály na výslednú magnetickú štruktúru a elektromagnetické vlastnosti v rôznych prevádzkových podmienkach, ako sú definované elektromagnetické polia, vysoké tlaky, nízke teploty a podobne.
Dosiahnuté výsledky a vzorky pripravených materiálov umožnia vývoj a realizáciu nových systémov s unikátnymi vlastnosťami využiteľnými v miniatúrnych aktívnych a pasívnych elektronických súčiastkach, mikro-elektro-mechanických systémoch, mikrosenzoroch a iných mikrosystémoch, v mikrovlnnej technike a podobne.

 

Additional information