Meranie a spracovanie signálov

Kód predmetu: I-MSS

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 1. IŠ - Kybernetika

Semester a počet hodín: LS 2-2 

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Základné pojmy merania, model merania. Vyhodnocovanie meraní, chyby a neistoty merania. Meracie prístroje (multimeter, osciloskop, atď.), ich vlastnosti. Číslicové meranie, meracie karty. Komunikácia meracích prístrojov, rozhrania, programovanie prístrojov. Softvérové prostriedky merania, virtuálny merací prístroj. Automatizované meracie systémy. Metódy spracovania nameraných údajov. Využitie mikropočítačov a signálových procesorov v meraní. Spracovanie signálov v reálnom čase. Koncepcia merania pomocou vstavaných (embedded) systémov. Spájanie senzorov, senzorové siete. Distribuované merania.

Prednášateľ: Ing. Jozef Hallon, PhD.(link)

Predmet v AIS (link)