Spoločenské a právne aspekty v elektrotechnike 

Kód predmetu: I-SPAE

Typ predmetu: povinný

Ročník a odbor: 2. IŠ - Aplikovaná elektrotechnika

Semester a počet hodín: ZS 2-1

Ukončenie predmetu: zápočet + skúška

Počet kreditov: 5

Anotácia: Organizácia technickej normalizácie, metrologickej služby a skúšobníctva elektrotechnických výrobkov v SR. Štruktúra a poslanie medzinárodných elektrotechnických a normalizačných organizácií. Technické normy platné v SR a ich prepojenie na EU. Požiadavky na elektrotechnické výrobky. Schvaľovanie a certifikácia výrobkov, prehlásenie o zhode. Metrologická legislatíva, metrológia vo výrobných organizáciách a v laboratóriách. Kalibrácia a nadväznosť meraní, overovanie a kalibrácia meradiel. Primárne a referenčné materiály, certifikované referenčné materiály. Validácia meracích a skúšobných metód, medzilaboratórne porovnania. Skúšobné laboratóriá, ich kompetentnosť a akreditácia, ISO 17025. Legislatívne požiadavky na elektrotechnické výrobky, autorský zákon, patentový zákon. Systém riadenia kvality podľa noriem ISO, plánovanie a budovanie kvality. Pravidlá spoločenského správania v obchodnom styku. Prezentácia firmy, osobný imidž.

Prednášateľ: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (link)

Predmet v AIS (link)