Bakalársky študijný program ELEKTROTECHNIKA

Uplatnenie absolventov
Univerzálnosť bakalárskeho študijného programu Elektrotechnika umožňuje absolventovi zamestnať sa v priemysle týkajúcom sa elektrotechniky, elektroniky a obvodovej techniky,
všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolvent sa taktiež môže uplatniť v príbuzných priemyselných odboroch (stavebníctvo, strojárenstvo a pod.), kde je
potrebná súčinnosť týchto odvetví s elektrotechnikou, resp. elektrotechnickými zariadeniami. Výhodou absolventa sú širokospektrálne vedomosti z oblastí elektrických prvkov a obvodov,
meracej a diagnostickej techniky a riadiacich systémov, ktorých činnosti absolvent rozumie a vie ich implementovať v rôznych technických oblastiach. Absolvent študijného programu
Elektrotechnika samozrejme môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania.
Garant programu: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Študijní poradcovia: prof. Ing. René Harťanský, PhD., doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

Odporúčaný študijný plán

1. ročník – 1. semester (zimný):

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-AJ1

Anglický jazyk 1

PP

2

0-2 z

Ľ. Rovanová

B-BEZ

Bezpečnosť v elektrotechnike

PP

6

2-2 s

J. Packa, M. Kopča

B-MAT1E

Matematika 1

PP

6

4-2 s

M. Zajac

B-TK1

Telesná kultúra 1

PP

1

0-2 z

P. Lackovič

B-UIE

Úvod do inžinierstva

PP

6 

2-2 s

V. Kutiš, J. Paulech

B-ZPOC

Základy počítačov

PP

6

2-2 s

K. Žáková, R. Balogh

 

Spoločenskovedný predmet

PVP

3

 

 

B-UFYZ

Úvod do fyziky

VP

2

2-2 z

P. Bokes

 

Spolu:

 

30

 

 

Spoločenskovedný predmet

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-DTECH

Dejiny techniky

PVP

3

2-1 s

J. Vajda

B-ENVI

Enviromentalistika

PVP

3

2-1 s

M. Pavlovič

B-MKOM

Manažment komunikácie

PVP

3

2-2 s

Ľ. Rovanová

1. ročník – 2. semester (letný):

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-ALPRE

Algoritmizácia a programovanie

PP

6

2-2 s

J. Červeňová,

J. Grman

B-AJ2

Anglický jazyk 2

PP

5

0-2 s

Ľ. Rovanová

B-ELT1

Elektrotechnika 1

PP

6

2-2 s

R. Harťanský

B-FYZ1

Fyzika 1

PP

6

2-2 s

J. Cirák

B-MAT2E

Matematika 2

PP

6

2-2 s

Ľ. Marko

B-TK2

Telesná kultúra 2

PP

1

0-2 z

P. Lackovič

 

Spolu:

 

30

 

 

B-MAT1E

Matematika 1

PP

6

4-2 s

M. Zajac


2. ročník – 3. semester (zimný):

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-ELT2

Elektrotechnika 2

PP

6

2-2 s

V. Jančárik

B-ENEF

Energetická efektívnosť

PP

5

2-2 s

F. Janíček

B-FYZ2

Fyzika 2

PP

6

2-2 s

P. Bokes

B-MAT3E

Matematika 3

PP

6

2-2 s

Ľ. Marko

B-MER1

Meracia technika

PP

6

2-2 s

V. Smieško

B-TK3

Telesná kultúra 3

PP

1

0-2 z

P. Lackovič

 

Spolu:

 

30

 

 

           

B-FYZ1

Fyzika 1

PP

6

2-2 s

J. Cirák, M. Vančo

B-MAT2E

Matematika 2

PP

6

2-2 s

Ľ. Marko

2. ročník – 4. semester (letný):

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-ELMP

Elektromagnetické pole

PP

6

2-2 s

V. Jančárik

B-EPO

Elektronické prvky a obvody

PP

6

2-2 s

Ľ. Stuchlíková

B-ELMAT

Elektrotechnické materiály

PP

6

2-2 s

V. Šály

B-TK4

Telesná kultúra 4

PP

1

0-2 z

P. Lackovič

B-ZEE

Základy elektroenergetiky

PP

6

2-2 s

Ž. Eleschová

 

Manažérsky predmet

PVP

5

 

 

 

Spolu:

 

30

 

 

           

B-FYZ2

Fyzika 2

PP

5

2-2 s

P. Bokes, J. Chlpík

Manažérsky predmet

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-MK

Manažment kvality

PVP

5

2-2 s

M. Žiška

B-TRHE

Trh s elektrinou

PVP

5

2-2 s

A. Beláň

B-ZMP

Základy manažmentu a podnikania

PVP

5

2-1 s

D. Špirková

 
3. ročník – 5. semester (zimný):
 

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-BP1-ET

Bakalársky projekt 1

PP

5

0-2 kz

V. Jančárik

B-TK5

Telesná kultúra 5

PP

1

0-2 z

P. Lackovič

B-ZAUT

Základy automatizácie

PP

6

2-2 s

E. Miklovičová, L. Mrafko

 

Povinne voliteľný predmet A

PVP

6

 

 

 

Povinne voliteľný predmet B

PVP

6

 

 

 

Výberový predmet

VP

6

 

 

 

Spolu:

 

30

 

 

 

Povinne voliteľné predmety A, B

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-APROG

Aplikačné programovanie

PVP

6

2-2 s

M. Bittera, J. Grman

B-ELSTR

Elektrické stroje

PVP

6

2-2 s

J. Packa, Ľ. Hüttner

B-EMC

Elektromagnetická kompatibilita

PVP

6

2-2 s

R. Harťanský

B-MER2

Meracia technika 2

PVP

6

2-2 s

M. Bittera

 3. ročník – 6. semester (letný):

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-ASEO1

Analýza a syntéza elektrických obvodov 1

PP

6

2-2 s

E. Ušák

B-BZP-ET

Bakalárska záverečná práca

PP

1

0-2 s

V. Jančárik

B-BP2-ET

Bakalársky projekt 2

PP

5

0-2 kz

V. Jančárik

B-MIP1

Mikroprocesorová technika 1

PP

5

2-2 s

M. Kamenský

B-TK6

Telesná kultúra 6

PP

1

0-2 z

P. Lackovič

 

Povinne voliteľný predmet C

PVP

6

 

 

 

Povinne voliteľný predmet D

PVP

6

 

 

 

Spolu:

 

30

 

 

 Povinne voliteľné predmety C, D

Kód predmetu

Názov predmetu

Typ Pr.

Kredity

Týždenný rozsah P-C

Predmet zabezpečuje

B-ELT3

Elektrotechnika 3

PVP

6

2-2 s

V. Jančárik

B-SENS

Senzorové systémy

PVP

6

2-2 s

J. Červeňová, B. Korenko

B-VELN

Výkonová elektronika

PP

6

2-2 s

R. Harťanský,  J. Halgoš

 

Anotácie predmetov


ALGORITMIZÁCIA A PROGRAMOVANIE – B-ALPRE
Problém, algoritmus, program. Životný cyklus programu. Charakteristiky, vlastnosti, klasifikácia a formy zápisu algoritmov. Zložitosť algoritmov. Princípy vybraných algoritmov triedenia a vyhľadávania, vlastnosti, porovnanie, použiteľnosť. Kompilačné programovacie jazyky, vývojové prostredie. Štruktúra zdrojového textu v jazyku C. Typy premenných, deklarácia, oblasť platnosti, ich vlastnosti, smerníky, referencie. Údajové štruktúry. Operátory a príkazy jazyka C. Funkcie, parametre, rekurzia. Práca s pamäťou, súborom, vstupno-výstupným podsystémom, knižnice, používanie služieb operačného systému. Numerické algoritmy iterácia, rekurzia. Práca s textovými údajmi. Jazyk C++, odlišnosti od jazyka C. Objektovo orientované programovanie – zapuzdrenie, dedičnosť a polymorfizmus, trieda, objekt, metódy, operátory. Ladenie, overovanie a testovanie programov. Programovacie 1 paradigmy – typy a základné princípy. Programovacie jazyky, porovnanie, vlastnosti, použitie.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.

APLIKAČNÉ PROGRAMOVANIE – B-APROG
Softvérová aplikácia, Softvérový produkt. Moduly a funkcie rozsiahleho systému. Metodológie vývoja. Agilný vývoj. Nástroje tvorby analytických podkladov a zadania aplikácie (ER-diagramy). Objektovo-orientované programovanie. Základy relačných databáz a SQL. Základy štruktúr XML. Princípy tvorby platformovo neutrálnych webových aplikácií. Dokumentácia softvérového produktu formou wiki.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

ANALÝZA A SYNTÉZA ELEKTRICKÝCH OBVODOV 1 – B-ASEO1
Elektrický obvod ako lineárna dynamická sústava. Uzavretá sústava a jej linearizovaný opis. Oscilačné podmienky. Stabilita sústav linearizovaných obvodov. Spätná väzba v elektronických obvodoch. Princíp spätnej väzby. Základné rovnice spätnej väzby. Rozdelenie spätných väzieb podľa zapojenia. Vplyv spätnej väzby na parametre obvodu. Operačné zosilňovače a operačná sieť – základné pojmy a definície, lineárny model, lineárne a nelineárne parametre. Kanonické tvary operačných sietí. Typické zapojenia. Invertujúce a neinvertujúce zapojenie napäťového zosilňovača. Sumačný a diferenciálny zosilňovač, integrátor, derivátor. Špeciálne zapojenia, zložené operačné siete. Prístrojový zosilňovač. Transrezistančný zosilňovač, modulátor, fázovací článok. Komparátory, limitery, precízne usmerňovače, detektory špičiek. Napájacie zdroje – základné pojmy a definície, základné typy a rozdelenie podľa princípu činnosti, blokové schémy. Opis funkcie a činnosti jednotlivých blokov. Postup pri návrhu, zásady voľby vhodných elektronických prvkov a komponentov.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.

ANGLICKÝ JAZYK 1 – B-AJ1
Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, stupne formálnosti, lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky. Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu. Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg.

Zodpovedný za predmet: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.

ANGLICKÝ JAZYK 2 – B-AJ2
Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, stupne formálnosti, lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky. Písomný prejav: definícia, opis, inštrukcie, oficiálna korešpondencia v elektronickej forme. Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu. Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg (diskusia, telefonovanie, spoločenská konverzácia), prezentačné techniky.

Zodpovedný za predmet: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.

BAKALÁRSKA ZÁVEREČNÁ PRÁCA – B-BZP-ET
Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

BAKALÁRSKY PROJEKT 1 –B-BP1-ET
Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

BAKALÁRSKY PROJEKT 2 –B-BP2-ET
Návrh riešenia. Overenie riešenia. Písomná prezentácia analýzy a riešenia problému.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

BEZPEČNOSŤ V ELEKTROTECHNIKE – B-BEZ
Základné princípy BOZP a vybrané právne predpisy. Technická normalizácia a jej význam z hľadiska bezpečnosti práce. Účinky elektriny na ľudský organizmus. Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou. Označovanie v elektrotechnike. Činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických a odborná spôsobilosť elektrotechnikov. Základy obsluhy a práce na elektrických inštaláciách. Požiadavky na ochranné vodiče. Vplyvy prostredia na elektrické zariadenia. Zaistenie bezpečnosti elektrických inštalácií budov a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom. Zaťažiteľnosť káblov a vodičov v elektrických inštaláciách. Uzemňovacie sústavy. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred účinkami statickej elektriny. Ochrana osôb, elektrických a elektronických zariadení pred účinkami atmosférickej elektriny a prepätím. Základy protipožiarnej ochrany.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.

DEJINY TECHNIKY – B-DTECH
Poslaním predmetu je priblížiť študentom vybranú skupinu vedeckých objavov prírodných vied a technických vynálezov a ich vplyv na rozvoj odvetví v oblasti elektrotechniky a príbuzných, resp. súvisiacich odborov tak, aby študenti nadobudli aj určitú základnú predstavu o vecnej stránke obsahu ďalšieho štúdia. Historické fakty a jednoduchý výklad obsahu jednotlivých vedeckých objavov a súvisiacich technických realizácií sa odprezentuje s ohľadom na ich význam pre súčasné moderné technické a technologické trendy vo výrobe, doprave, energetike, rôznych foriem prenosu a spracovania informácií a pod.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Ján Vajda, CSc.

ELEKTRICKÉ STROJE – B-ELSTR
Princípy premeny energie, transformátory, stav naprázdno, nakrátko, zaťažený stav, trojfázové transformátory, zapojenia a hodinové uhly, paralelná spolupráca, špeciálne typy transformátorov, vinutia točivých strojov, magnetické pole vinutí, indukované napätie, indukčné stroje, výkonové pomery a moment, spúšťanie indukčných strojov a regulácia otáčok, synchrónne stroje s hladkým rotorom a vyjadrenými pólmi, Indukované napätie a reakcia kotvy, synchrónny stroj pracujúci do samostatnej záťaže a do siete, skrat synchrónneho stroja, jednosmerné stroje, dynamá a motory, vinutie kotvy, indukované napätie a moment, charakteristiky dynám a motorov, krokové motory, princíp a riadenie, bezkefové motory, jednosmerné a synchrónne.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA – B-EMC
Základné pojmy, zdroj – obeť rušenia, vlastnosti elektronických systémov (ES) z hľadiska elektromagnetickej kompatibility. Druhy nežiaducich väzieb, vyžarované – vedené rušenie, odolnosť ES, mechanizmy väzby, presluchy, impulzné rušenie, elektrostatické výboje. Potláčanie ovplyvňovania – tienenie, zemnenie, filtrovanie. Predikcia vlastností ES. Legislatíva v oblasti EMC. Testovanie ES. Konštrukčné zásady.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. René Harťanský, PhD.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE – B-ELMP
Klasifikácia elektromagnetických polí. Maxwellove rovnice v integrálnom a diferenciálnom tvare, ich využitie pri analýze elektromagnetického poľa. Základné postuláty elektromagnetického poľa. Základné zákony a vlastnosti elektrostatického poľa (ESP). Riešenie ESP – okrajové podmienky, Poissonova rovnica, Laplaceova rovnica, metódy riešenia. Základné zákony a vlastnosti stacionárneho prúdového poľa (SPP). Riešenie SPP – okrajové podmienky, metódy riešenia. Analógia medzi ESP a SPP. Základné zákony a vlastnosti stacionárneho magnetického poľa (SMP). Magnetický potenciál, analýzy SMP prúdovodičov. Magnetické vlastnosti látok, magnetizačné charakteristiky feromagnetických látok. Vplyv feromagnetika na magnetické pole. Maxwellove rovnice a potenciály dynamického elektromagnetického poľa. Energetické pomery v elektromagnetickom poli, Poyntingov vektor. Harmonicky sa meniace elektromagnetické polia. Maxwellove rovnice v komplexnom tvare. Rovinná elektromagnetická vlna, jej štruktúra, typy polarizácie. Šírenie rovinnej vlny v dokonalom a nedokonalom dielektriku, REMV vo vodivom prostredí. Tienenie dynamických EMP. Hĺbka vniku vlny do prostredia. Harmonické vlny na rozhraní dvoch prostredí. Rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn v rôznych prostrediach, disperzia vĺn. Princípy a prostriedky počítačovej analýzy elektromagnetických polí.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

ELEKTRONICKÉ PRVKY A OBVODY – B-EPO
Pasívne a aktívne prvky elektronických obvodov. Diódy – klasifikácia, princíp činnosti, statické a dynamické vlastnosti, modely polovodičových diód. Aplikačné obvody s diódami, analýza a návrh usmerňovača, stabilizátora a spínača. Bipolárny a unipolárny tranzistor – klasifikácia, štruktúra, funkcia a princípy činnosti, analytické, obvodové a počítačové modely. Využitie tranzistorov v analógovej elektronike. Tranzistor v obvode, principiálny návrh nf zosilňovača. Tranzistor v spínacom režime. Číslicové logické obvody. CMOS, HBT, BiCMOS, HEMT, výkonový MOSFET, IGBT – princíp činnosti, statické a dynamické vlastnosti a základné obvodové zapojenia, výkonové zosilňovače. Optoelektronické prvky. Viacvrstvové spínacie výkonové prvky a ich aplikácie v obvode. Operačné zosilňovače. Základné vlastnosti, náhradná schéma, základné aplikácie v analógovej a digitálnej elektronike. Spätná väzba a stabilita elektronických obvodov. Princíp činnosti vybraných elektronických obvodov a systémov.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.

ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY – B-ELMAT
Chemické väzby a štruktúra tuhých látok. Energetická pásmová schéma elektrónov, voľné elektróny a elektrická vodivosť. Voľné a viazané nosiče elektrického náboja. Polovodiče, izolanty, kovy, magnetické materiály. Objasnenie fyzikálnej podstaty dejov a javov, ktoré sa odohrávajú v materiáloch používaných v elektrotechnickom priemysle. Vplyv rozličných vonkajších činiteľov na vlastnosti materiálov. Trendy vo vývoji materiálov, moderné materiály a moderné aplikácie. Aplikácie materiálov v elektronických a silnoprúdových prvkoch a zariadeniach.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.

ELEKTROTECHNIKA 1 – B-ELT1
Základné pojmy a zákony v elektrotechnike. Ideálne a reálne prvky elektrických obvodov, náhradné schémy reálnych prvkov. Pojem technického zdroja, radenie zdrojov, účinnosť. Základné obvodové štruktúry – paralelné a sériové radenie prvkov, prúdový a napäťový delič, transfigurácia, mostíkové zapojenie. Základné metódy analýzy elektrických obvodov. Topológia elektrických obvodov. Metóda uzlových napätí a slučkových prúdov. Princípy platné v elektrických obvodoch – princíp superpozície, princíp kompenzácie, princíp reciprocity. Náhradný aktívny dvojpól. Analýza obvodov s nelineárnymi prvkami. Harmonické napätia a prúdy, komplexná reprezentácia obvodových veličín, fázor, komplexná impedancia. Postup pri riešení lineárnych obvodov v harmonickom ustálenom stave. Práca a výkon elektrického prúdu. Viazané induktory, transformátor. Základy práce so softvérovými simulátormi
elektrických obvodov.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. René Harťanský, PhD.

ELEKTROTECHNIKA 2 – B-ELT2
Obvody s nastaviteľnými parametrami, komplexné funkcie, fázorový nomogram. Prenosové a imitančné funkcie, frekvenčná charakteristika, zostrojovanie frekvenčných charakteristík jednoduchých obvodov. Rezonancia, rezonančné obvody. Periodické neharmonické priebehy veličín, využitie Fourierovho radu, vlastnosti koeficientov Fourierovho radu, komplexný tvar Fourierovho radu. Aplikácia Fourierovho radu pri riešení lineárnych elektrických obvodov, efektívna hodnota a výkon pri neharmonickom stave, približný výpočet koeficientov Fourierovho radu. Fourierova transformácia, jej vybrané vlastnosti, spektrum vybraných impulzov, prenosová funkcia. Prechodné javy v elektrickom obvode, vlastnosti a použitie Laplaceovej transformácie pri analýze elektrických obvodov v prechodnom stave. Operátorové obvodové rovnice. Sústavy s rozloženými parametrami, rovnice dlhého homogénneho vedenia. Určujúce parametre homogénneho vedenia. Riešenie telegrafných rovníc v harmonickom stave, okrajové podmienky, fyzikálna interpretácia riešenia. Špeciálne typy vedení, niektoré typy zakončení vedení, koeficient odrazu a PSV na vedení.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

ELEKTROTECHNIKA 3 – B-ELT3
Systematická analýza elektrických obvodov - graf siete, korektnosť. Metóda vetvových napätí, metóda stavovej premennej. Sústavy z rozloženými parametrami, efekty na homogénnom vedení, homogénne vedenia v prechodnom stave. Elektromagnetické pole v rôznych typoch prostredia, interakcia elektromagnetického poľa s materiálom. Numerická analýza elektromagnetických polí - princípy, výhody, obmedzenia. Metóda konečných diferencií a konečných prvkov.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ – B-ENEF
Význam energie pre život jednotlivca i spoločnosti. Prehľad všetkých druhov energií dostupných vo svete a možnosti ich využitia. Energetická koncepcia SR a EÚ. Technológie pre domácnosti a pre prax. Oceňovaním jednotlivých druhov energií. Legislatívne podmienky pre odberateľov i dodávateľov energií v rámci SR a EÚ. Technicko-legislatívne a ekologické aspekty elektroenergetiky. Racionalizácia spotreby energie, energetická efektívnosť, energetický štítok. Energetická hospodárnosť budov, energetické služby. Energetický audit, energetické poradenstvo.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. František Janíček, PhD.

ENVIRONMENTALISTIKA – B-ENVI
Základné ekologické pojmy a definície. Prenos hmoty a energie. Základné zložky životného prostredia: voda, vzduch. Emisie a manažment emisií. Skleníkový efekt. Ozón. Metódy monitorovania životného prostredia. Vplyvy vybraných fyzikálnych faktorov na životné prostredie.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.

FYZIKA 1 – B-FYZ1
Polohový vektor hmotného bodu. Rovnomerný a rovnomerne zrýchlený pohyb, určenie rovnice priamky a paraboly ako popisu pohybu hmotného bodu. Vektor rýchlosti a zrýchlenia, pohyb po kružnici, uhol, uhlová rýchlosť a uhlové zrýchlenie. Pojem sily a jeho využitie pri riešení úloh mechanickej stability, skladanie síl ako vektorových veličín, rozklad vektora do kolmých smerov, súradnice vektora v referenčnej sústave. Dynamika hmotného bodu, Newtonove zákony, impulz, hybnosť, práca, výkon. Energia potenciálna a kinetická, zákon zachovania mechanickej energie. Sústava hmotných bodov, ťažisko. Mechanika tuhého telesa. Rotácia telesa, kinetická energia, moment zotrvačnosti. Pohybové rovnice a podmienky rovnováhy tuhého telesa. Mechanika kvapalín, tlak, Bernoulliho rovnica. Množstvo látky, Avogadrova konštanta, mólové množstvo, tepelná kapacita, tepelná rozťažnosť. Kinetická teória plynov. Vnútorná energia, práca, teplo. 1. a 2. termodynamický zákon, Carnotov dej, entropia.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Július Cirák, CSc.

FYZIKA 2 – B-FYZ2
Elektrický náboj, Coulombov zákon. Intenzita v elektrickom poli. Potenciálna energia náboja v elektrickom poli, elektrický potenciál. Elektrické pole dipólu a elektrickej dvojvrstvy. Dipól v elektrickom poli. Gaussova veta, tok elektrickej intenzity, použitie Gaussovej vety pre výpočet elektrickej intenzity. Kov a dielektrikum v elektrickom poli. Polarizácia dielektrika, relatívna permitivita, elektrická susceptibilita. Absolútna kapacita vodiča, kapacita kondenzátora. Energia sústavy el. nábojov. Hustota energie v elektrickom poli. Elektrický prúd, prúdová hustota, rovnica kontinuity. Ohmov zákon, elektromotorické napätie. Magnetické pole, Lorentzova sila, definícia magnetickej indukcie, Hallov jav. Pohyb nábojov v magnetickom poli. Sila a moment sily pôsobiaci na vodič s prúdom. Prúdová slučka ako magnetický dipól. Magnetické pole elektrického prúdu, Biotov-Savartov zákon, zákon celkového prúdu. Magnetické pole v hmotnom prostredí, moment hybnosti a magnetický moment elektrónu: orbitálny a spinový. Magnetizácia, relatívna permeabilita. Látky diamagnetické,
paramagnetické, feromagnetické. Elektromagnetick Elektromagnetická indukcia, Faradayov zákon. Vlastná a vzájomná indukčnosť. Energia magnetického poľa. Maxwellove rovnice a dôkaz existencie elektromagnetickej vlny.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.

MANAŽMENT KOMUNIKÁCIE – B-MKOM
Definovanie pojmu komunikácia, typy a zložky komunikácie, rôzne štýly a stratégie
komunikácie, verbálna a neverbálna komunikácia, ústna a písomná komunikácia, diplomacia, komunikácia naprieč kultúrami, aktívne počúvanie, kritika versus spätná väzba, profesionálne telefonovanie, riešenie konfliktu, komunikácia v podniku, oficiálna korešpondencia, špecifiká elektronickej písomnej komunikácie, štruktúrovaný životopis EUropass, motivačný list, typické chyby študentov v písomnom prejave.

Zodpovedný za predmet: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.

MANAŽMENT KVALITY – B-MK
Systémy riadenia kvality podľa noriem ISO. Komplexný manažment kvality. Plánovanie a budovanie kvality. Základné nástroje manažmentu kvality-brainstorming, benchmarking, zber údajov a dokumentácia, flow chart, diagram príčin a následkov, Paretova analýza, krízový manažment- FMEA. Štatistické metódy v manažmente kvality- histogram, regulácia procesov-SPC, regulačné diagramy. Hodnotenie spôsobilosti procesu. Kvalita a štíhly podnik-Six Sigma a Lean Six Sigma. Plánovanie experimentu-DOE. Spoľahlivosť systémov a klasifikácia porúch. Spôsobilosť meracích systémov-R&R. Využitie štatistických hypotéz v manažmente kvality.

Zodpovedný za predmet : doc. Ing. Milan Žiška, PhD.

MATEMATIKA 1 – B-MAT1E
Lineárna algebra - reálne a komplexné čísla, matice, eliminačné metódy riešenia sústav lineárnych rovníc, determinanty, súčet a súčin matíc, inverzná matica. Reálne funkcie - definícia funkcie, ohraničenosť. párnosť a nepárnosť, definícia periodickej funkcie, elementárne funkcie, limita funkcie a postupnosti, diferencovateľnosť funkcie, výpočet derivácie. Priebeh funkcie - asymptoty ku grafu funkcie, Rolleova, Lagrangeova veta, monotónnosť funkcie, lokálne extrémy, konvexnosť a konkávnosť, inflexný bod. Postupnosti a rady - konvergentné a divergentné rady, absolútna konvergencie, geometrický rad, mocninové rady, Taylorova veta a Taylorov rad.

Zodpovedný za predmet: doc. RNDr. Michal Zajac, PhD.

MATEMATIKA 2 – B-MAT2E
Integrálny počet jednej reálnej premennej - určitý integrál funkcie jednej reálnej premennej, postačujúca podmienka integrovateľnosti na intervale, integrál ako funkcia hornej hranice, hlavná veta integrálného počtu, primitívna funkcia, Newtonov Liebnizov vzorec, neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti, metóda per partes, substitučná metóda, integrovanie racionálnych funkcií, špeciálne integračné metódy. Diferenciálny počet funkcií viacerých premenných - základné vlastnosti n rozmerného Euklidovského priestoru a jeho podmnožín, funkcia viacerých premenných (n=2,3), základné pojmy, limita a spojitosť funkcií viacerých premenných, diferencovateľnosť funkcie viacerých premenných, gradient, derivácia v smere, divergencia, extrémy funkcií viacerých premenných. Integrálny počet funkcií viacerých premenných - n rozmerný (dvojný a trojný) integrál, definícia a výpočet pomocou Fubiniho vety, transformácie integrálu (polárne, cylindrické, sférické a afinné súradnice).

Zodpovedný za predmet: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

MATEMATIKA 3 – B-MAT3E
Krivka, integrál zo skalárneho a z vektorového poľa po krivke. Greenova veta, nezávislosť integrálu od integračnej cesty. Limita, spojitosť a derivácia komplexnej funkcie komplexnej premennej. Cauchy-Riemannove rovnosti, holomorfné a harmonické funkcie. Integrál z funkcie komplexnej premennej. Cauchyho integrálna veta a formula. Taylorov rad. Laurentov rad. Singulárne body, rezíduá, Cauchyho veta o rezíduách. Úlohy vedúce na obyčajné diferenciálne rovnice 2. rádu. Homogénna lineárna diferenciálna rovnica 2. rádu. Riešenie homogénnej rovnice s konštantnými koeficientmi. Nehomogénna lineárna diferenciálna rovnica 2. rádu s konšt. koeficientmi. Definícia Laplaceovej transformácie, základné vlastnosti Laplaceovej transformácie, inverzná Laplaceova transformácia. Aplikácie Laplaceovej transformácie pri riešení diferenciálnych rovníc a elektrických obvodov.

Zodpovedný za predmet: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.

MERACIA TECHNIKA – B-MER1
Základné pojmy merania. Model merania. Vyhodnocovanie meraní. Chyby a neistoty merania. Meracie prístroje, základné vlastnosti. Analógové meracie prístroje. Osciloskop. Základy číslicového merania. Číslicové meracie prístroje. Základy automatizovaných meracích systémov. Meracie metódy. Meranie elektrického napätia a prúdu. Meranie elektrického výkonu a energie. Meranie frekvencie, času, fázy. Merania elektrických veličín pomocou osciloskopu. Meranie pasívnych elektrických veličín – odpor, impedancia, kapacita, indukčnosť. Meranie vybraných neelektrických veličín.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

MERACIA TECHNIKA 2 – B-MER2
Princípy meracích prístrojov a ich súčasti. Spracovanie signálu. Operačný zosilňovač a jeho využitie v meraní. Meracie prevodníky. Špeciálne zapojenia pre meraciu techniku. Princípy číslicového merania. AD a DA prevod, vzorkovanie, aliasing, kvantovanie. Typy a princíp AČ a ČA prevodníkov. Vlastnosti prevodníkov. Číslicový osciloskop. Sondy a príslušenstvo pre osciloskopy. Diagnostika číslicových obvodov. Zdroje signálov. Metódy merania a testovania parametrov elektronických prvkov a obvodov. Merania na dvojbranoch. Meranie impedancie. Merania vo frekvenčnej oblasti. Špeciálne vysokofrekvenčné merania, vektorový obvodový analyzátor. Návrh a realizácia meracích prístrojov.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

MIKROPROCESOROVÁ TECHNIKA 1 – B-MIP1
Typy údajov, prevody čísel, pravidlá binárnej aritmetiky. Architektúry počítačov, procesory CISC, RISC, architektúra AVR. Programátorský model ATmega16. Programovacie jazyky, assembler, makrá. Inštrukčný súbor mikroprocesorov. Spôsoby adresovania operandov, transportné inštrukcie. Aritmeticko- logické inštrukcie, interpretácia príznakových bitov, násobenie celých čísel a čísel v pevnej rádovej čiarky. Skoky, preskoky, cyklus, podprogram. Realizácia I/O podsystému, DMA. Paralelný port. Typy prerušení, vlastnosti prerušovacích podsystémov, RESET, princíp WatchDog, obsluhy prerušenia. Pamäťový podsystém, pamäte, EEPROM a FLASH ATmega16, pamäťové zámky, prepojky, funkcie JTAG. Funkcie počítadiel a časovačov v mikropočítačoch, režimy činnosti počítadiel, režimy PWM. Č/A prevodníky, A/Č prevodníky, vzorkovací obvod, stratégie vzorkovania. Typy sériových zberníc, prenos dát, metódy prideľovania zbernice. Zbernica SPI, TWI, jednotka USART.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.

TELESNÁ KULTÚRA 1,2 – B-TK1, B-TK2
Pohybové a loptové hry (basketbal, volejbal- nácvik základných herných činností jednotlivca, pravidlá), plávanie (zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov, plavecký výcvik neplavcov).

Zodpovedný za predmet: Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

TELESNÁ KULTÚRA 3,4,5,6 – B-TK3, B-TK4, B-TK5, B-TK6
Kolektívne hry (basketbal, florbal, futbal, volejbal- zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik jednoduchých útočných a obranných kombinácií, nácvik jednoduchých herných systémov, realizácia útočných kombinácií, obranných kombinácií a herných systémov v hre), individuálne športy (bedminton, plávanie, stolný tenis, športová streľba, športové lezenie, vodáctvo), wellness a ostatné aktivity (joga, fitnes, aerobik, sebaobrana), zdravotná telesná výchova (špeciálne cvičenia pre poúrazové a pooperačné stavy dolných končatín, bolesti chrbta; balančné cvičenia; jogové cvičenia pre telesné postihnutia, ochorenia chrbtice a kĺbov, niektoré druhy alergií, zníženú imunitu; individuálne plávanie a cvičenia vo vode podľa inštrukcií lekára), reprezentácia fakulty v športových hrách a individuálnych športoch, tréningový proces (basketbal, florbal, futbal, plávanie, športová streľba, volejbal atď.).

Zodpovedný za predmet: Mgr. Pavel Lackovič, PhD.

TRH S ELEKTRINOU– B-TRHE
Liberalizáciu trhu s elektrinou. Účastníci trhu s elektrinou. Pripojenie do sústavy, prenos a distribúcia elektriny. Krátkodobý trh s elektrinou. Obchodovanie a burza s elektrinou. Skladba a tvorba ceny elektriny na jednotlivých napäťových úrovniach. Chránení odberatelia. Vyúčtovanie za dodávku elektriny. Zmena dodávateľa. Zodpovednosť za odchýlku. Vyhodnocovanie a zúčtovanie odchýlok. Rezervácia kapacity. Cezhraničná výmena elektriny.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

ÚVOD DO FYZIKY– B-UFYZ
Predmet je zameraný na opakovanie a prehĺbenie znalostí z vybraných kapitol stredoškolskej fyziky, ktoré tvoria nevyhnutnú bázu pre následné predmety fyzikálneho základu bakalárskeho študijného programu. V predmete sú uvádzané fyzikálne javy a ich súvislosti z okruhov: množstvo látky, energia, práca, teplo a ich bilancia v jednoduchých termodynamických procesoch, rovnomerný a rovnomerne zrýchlený pohyb, pojem sily a jeho využitie pri riešení úloh mechanickej stability, opis dejov v rôznych súradnicových sústavách, periodické harmonické pohyby, mechanické vlnenie.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Peter Bokes, PhD.

ÚVOD DO INŽINIERSTVA– B-UIE
Úvod do predmetu. Základy tvorby technickej dokumentácie v oblasti elektrotechniky a mechatroniky vrátane popisovania technických dokumentov. Základy práce s CAD softvérom AutoCAD v oblasti tvorby elektrotechnických schém vybratých druhov a v oblasti tvorby 2D technickej dokumentácie pre vybraté prvky a súčiastky. Tvorba elektrotechnických schém a dokumentácie elektrotechnických a mechatronických súčiastok a komponentov v papierovej forme ako aj pomocou systému AutoCAD.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA – B-VELN
Dynamické vlastnosti a charakteristiky výkonových polovodičových spínacích prvkov: výkonová dióda, tyristor, unipolárny tranzistor typu MOS FET, IGBT, GTO a pod. Podmienky zaťažovania a dimenzovania výkonových spínacích prvkov. Aplikácia výkonových polovodičových súčiastok v zapojeniach: jednofázové a trojfázové neriadené, poloriadené a plneriadené usmerňovače (AC/DC), impulzné jedno a viac kvadrantové zvyšovacie a znižovacie DC/DC meniče, trojfázové DC/AC meniče striedače, frekvenčné meniče, princíp vytvorenia striedavej sústavy premenlivej frekvencie a napätia, riadenie meničov pomocou pulznej šírkovej modulácie (PWM).
Modelovanie výkonových schém v simulačnom prostredí ANSYS Simplorer a meranie laboratórnych modelov na použitie systémov výkonovej elektroniky do oblasti elektrických pohonov, servopohonov, ako aj ďalších typov aktuátoroch v elektromechanických systémov.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. René Harťanský, PhD.

ZÁKLADY AUTOMATIZÁCIE – B-ZAUT
Ručné riadenie, automatické riadenie. Procesy a ich matematický opis. Statické a dynamické vlastnosti procesov. Prenosová funkcia a jej vlastnosti, póly, nuly. Prechodové charakteristiky systémov. Frekvenčné charakteristiky a ich praktické meranie a využitie. Riadenie procesov, princíp spätnej väzby, PID regulátory a vybrané metódy výpočtu ich parametrov. Stabilita systémov, kvalita riadenia. Priemyselné riadiace systémy (PLC) – štruktúra, činnosť, konfigurácia a adresovanie. Rozhranie človek stroj (HMI), operátorské panely, vizualizácia.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.

ZÁKLADY ELEKTROENERGETIKY – B-ZEE
Štruktúra ES, výrobne a technologické procesy vo výrobniach, náhradné schémy a elektrické parametre zariadení ES (generátor, transformátor, vedenie, záťaž), riešenie napäťových, prúdových a výkonových pomerov v ES, riešenie základných poruchových stavov v ES (skraty, stabilita).

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

ZÁKLADY MANAŽMENTU A PODNIKANIA – B-ZMP
Dôvody a riziká podnikania, typy podnikov, význam malého a stredného podnikania v
ekonomike. Podstata a význam manažment u podniku a jeho funkcie. Systémy manažmentu vo svete. Úloha manažéra v efektívnom riadení podnikových procesov, vedenie ľudí a pracovných tímov. Stratégia a plánovanie v podniku. Podnikateľský plán – SWOT analýza vlastnej firmy a konkurencie na trhu. Organizácia podniku a riadenie ľudských zdrojov. Motivácia a komunikácia v organizácii. Podnikateľský proces a založenie podniku, právne formy podnikania. Majetok podniku, zdroje jeho financovania. Finančné riadenie podniku. Orientácia na zákazníka, marketing a tvorba cien. Základy daňového systému v SR. Ochrana duševného vlastníctva v podniku.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

ZÁKLADY POČÍTAČOV – B-ZPOC
Informačné systémy fakulty a univerzity, práca s AIS, prihlasovanie, wifi siete, správa účtov, bezpečnosť, campus licencie, eduroam. Základy informatiky, číselné sústavy, binárna aritmetika, reprezentácia čísel, presnosť, kódovanie. Základy programovania, zdrojový kód, prekladač, vykonateľný kód, strojový jazyk, premenné, cyklus, podmienka. Logické systémy, boolovská algebra, logické funkcie, demorganove zákony, karnaughove mapy, kombinačné logické obvody, logické úrovne, aplikácie v mikroprocesoroch. Sekvenčné systémy, stavové diagramy, konečné automaty, pamäťové prvky, časovanie, synchrónne a asynchrónne obvody, aplikácie v komunikačných systémoch. Pamäť a periférie mikropočítača, DMA, externá a interná pamäť, vyrovnávacia pamäť, počítadlá a časovače, prevodníky A/D a D/A, vstupy a výstupy. Architektúry počítačov, mikroprocesor, mikropočítač, von Neumannova a Harvardská architektúra, prerušenia, pipelining, mikrokód, cache, multiprocesorové systémy. Operačné systémy, procesy, ovládače, bezpečnosť, systémy reálneho času, multi user a multi proces. Základy počítačových sietí a komunikácií, sériový komunikačný protokol, bluetooth, wifi, TCP/IP, bezpečnosť.

Zodpovedný za predmet: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.