• Vytlačiť

Študijný program:  TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA,  5.2.10       

          
Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.
Spolugaranti: doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD., doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
 
Charakteristika ŠP: Doktoradský študijný program "Teoretická elektrotechnika" poskytuje vysoko špecializované vzdelanie na úrovni súčasného svetového výskumu v danom študijnom odbore a do istej miery tiež aj v blízkych príbuzných študijných odboroch (úroveň 7 v zmysle  Európskeho kvalifikačného rámca pre VŠ vzdelávanie a tiež Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie). Poskytované vzdelanie je charakteristické hlbokými teoretickými a metodologickými znalosťami ako aj vysoko špecializovanými praktickými zručnosťami v oblasti teoretickej elektrotechniky, ktoré stimulujú originálne myslenie ako aj kreatívny a inovatívny prístup k riešeniu problémov. Program rozvíja  schopnosti absolventa formulovať vedecké problémy, ovládať princípy individuálnej a tímovej výskumnej práce, prezentovať výsledky práce nielen expertom ale aj laickej verejnosti. Z hľadiska zamestnateľnosti ŠP tiež stimuluje schopnosť absolventa analyzovať a riešiť výskumné úlohy z danej oblasti ako aj z pridružených oblastí a tiež aplikovať získané špeciálne vedomosti v praxi, najmä v priemyselných odvetviach so vzťahom k elektrotechnike.
 
Školitelia:...