• Vytlačiť

___Doktorandské štúdium___

V rámci doktorandského štúdia na STU garantuje Ústav elektrotechniky doktorandské študijné programy:

 

Študijný program:  Teoretická elektrotechnika,  5.2.10                 

Garant:prof. Ing. Peter Ballo, PhD.

Spolugaranti:doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD., doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.

 

Charakteristika ŠP: Doktoradský študijný program "Teoretická elektrotechnika" poskytuje vysoko špecializované vzdelanie na úrovni súčasného svetového výskumu v danom študijnom odbore a do istej miery tiež aj v blízkych príbuzných študijných odboroch (úroveň 7 v zmysle  Európskeho kvalifikačného rámca pre VŠ vzdelávanie a tiež Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie). Poskytované vzdelanie je charakteristické hlbokými teoretickými a metodologickými znalosťami ako aj vysoko špecializovanými praktickými zručnosťami v oblasti teoretickej elektrotechniky, ktoré stimulujú originálne myslenie ako aj kreatívny a inovatívny prístup k riešeniu problémov. Program rozvíja  schopnosti absolventa formulovať vedecké problémy, ovládať princípy individuálnej a tímovej výskumnej práce, prezentovať výsledky práce nielen expertom ale aj laickej verejnosti. Z hľadiska zamestnateľnosti ŠP tiež stimuluje schopnosť absolventa analyzovať a riešiť výskumné úlohy z danej oblasti ako aj z pridružených oblastí a tiež aplikovať získané špeciálne vedomosti v praxi, najmä v priemyselných odvetviach so vzťahom k elektrotechnike.

 

Školitelia:...

 

 

Študijný program: meracia technika, 5.2.54                  

Garant: prof. Ing. René Harťanský, PhD.

Spolugaranti: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD., doc. Ing. Martin Tomáška, PhD.

 

Charakteristika ŠP: Absolvent doktorandského študijného programu Meracia technika získa teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí meracej techniky na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja meracích prístrojov, je schopný navrhovať meracie prístroje na základe stavu vedeckého poznania, navrhovať pôvodné princípy merania a pre realizáciu tohto postupu vyvíjať originálne technické a programové prostriedky meracieho prístroja. Dokáže vedecky optimalizovať technické riešenie meracích prístrojov pri ich aplikácii v rôznych odvetviach výroby pre potreby jej automatizácie a sledovania parametrov z pohľadu manažmentu kvality a certifikácie výrobkov. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

 

Školitelia: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., doc. Ing. René Harťanský, PhD., doc. Ing. Karol Kováč, PhD., doc. Ing. Peter Kukuča, CSc.

 

Študijný program: metrológia , 5.2.55               

Garant:prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.

Spolugaranti:prof. Ing. Alexander Šatka, CSc., doc. Ing. Karol Kováč, PhD.

 

Charakteristika ŠP: Absolvent doktorandského študijného programu odboru Metrológia získa hlboké teoretické a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí metrológie na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov. Dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Metrológia a prinášať originálne, nové riešenia, dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore. Bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v metrológii a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu, dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií, dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.

 

Školitelia:...