___Projekty___

Projekty výskumu riešené na Ústave elektrotechniky

V súčasnosti sa na ÚE riešia nasledovné projekty:

 • Aplikovaného výskumu a vývoja APVV:
  • APVV-20-0042  (07/2021 – 06/2025) - Mikroelektromechanické senzory s rádiofrekvenčnýcm prenosom údajov - prof. Ing. René Harťanský, PhD.
  • APVV-16-0059 (07/2017 - 06/2021) - Výskum nových magnetodielektrických keramických a kompozitných materiálových štruktúr - doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.  
  • APVV-15-0257 (07/2016 - 06/2020) - Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov - doc. Ing. Elemír Ušák, PhD. 
  • APVV-15-0062 (07/2016 - 06/2020) - Zabezpečenie elektromagnetickej kompatibility monitorovacích systémov mimoriadnych prevádzkových stavov jadrovej elektrárne - Ing. Jozef Hallon, PhD. 
  • APVV-14-0076 (07/2015 - 06/2019) – MEMS štruktúry na báze poddajných mechanizmov - doc. Ing. René Harťanský, PhD.
  • APVV-0469-12 (2013 - 2017) - Antiplagiátorská analýza netextových dát - Mgr. Ján Grman, PhD.
  • APVV-0062-11 (2012 - 2015) - Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrovdoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
  • APVV-0333-11 (2012 - 2015) - Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle - doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
 • Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR VEGA
  • VEGA-1-0045-21 (2021 – 2024) - Elektromagnetická kompatibilita bezdrôtových IoT zariadení - prof. Ing. René Harťanský, PhD.
  • VEGA-1-0135-20 (2020 - 2023) - Keramické a flexibilné kompozitné materiály s riadenou modifikáciou ich elektromagnetických vlastností - doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
  • VEGA-1-0320-19 (2019 - 2021) - Pokročilé metódy nedeštruktívnej defektoskopie a diagnostiky konštrukčných dielov založené na analýze magnetizačných procesov prebiehajúcich vo feromagnetických a ferimagnetických materiáloch - doc. Ing. Vladimír Jančárik, Phd.
  • VEGA-1-0405-16  (2016 - 2019) – Príprava a analýza vybraných elektromagnetických, mikroštrukturálnych a fyzikálnochemických vlastností pokročilých magnetických, magnetodielektrických, kompozitných a nanokompozitných materiálových štruktúr  - doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
  • VEGA-1-0431-15 (2015 - 2018) – Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovacieho systému - prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
  • VEGA-1-0571-15 (2015 - 2017) – Vývoj nových metód merania magnetických vlastností feromagnetických materiálov o zameraním na nedeštruktívne testovanie konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí - doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
  • VEGA-1-1163-12 (2012 - 2015) - Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle - doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
  • VEGA-1-1325-12 (2012 - 2014) - Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelídoc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
  • VEGA-1-0963-12 (2012 - 2014) - Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibility (EMC)prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
 • Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR KEGA
  • KEGA-016STU-4/2014 (2014 - 2016) - Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu - Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
 • Programu na podporu mladých výskumníkov 
  • 10 (2019) - Zariadenie na generovanie a meranie vysokofrekvenčného signálu pre snímače neelektrických veličín -  Ing. Mgr. Martin Mierka
  • 9 (2019) - Syntéza elektronických kompozitných materiálových štruktúr a analýza ich elektromagnetických a mikrovlnných absorpčných vlastností - Ing. Kornel Lisý
  • 8 (2019) - Vplyv substitúcie iónov vzácnych zemín na elektromagnetické vlastnosti nikelnato-zinočnatých feritov - Mgr. Eva Branická
  • 7  (2017) - Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR - Ing. Norbert Kaplan 
  • 6  (2017) - Riadený bezdrôtový prenos výkonu II. - Ing. Ferdinand Vavrík
  • 5  (2016) - Riadený bezdrôtový prenos výkonu - Ing. Ferdinand Vavrík 
  • 4  (2014) - Návrh a realizácia senzora pre meranie síl - Ing. Lukáš Maršálka, PhD. 
  • 3  (2013) - Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metódIng. Lukáš Šroba
  • 2  (2012) - Návrh a realizácia MEMS štruktúry na meranie sílIng. Lukáš Maršálka 
  • 1  (2012) - Počítačom riadený modulárny laserový zdroj pre špeciálne optické meracie metódyIng. Branislav Korenko, PhD. 
 • Projekt Nadácia Volkswagen 
  • 1 (7/2015-4/2016) - Dopravný smart monitoring – optický vláknový senzorický systém - Ing. Branislav Korenko, PhD.