• Vytlačiť

APVV-0062-11 (2012 – 2015)

Názov projektu: Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.

 

Anotácia:

Projekt je zameraný na zdokonalenie vlastností v súčasnosti veľmi progresívnych magnetických materiálov na báze feritov (napr. hexagonálne Ba ferity, spinelové NiZn a Li ferity a pod.), pričom vhodnou substitúciou iónov chemických prvkov základného chemického zloženia inými iónmi je možné pripraviť materiály s vlastnosťami optimalizovanými na mieru pre využitie v nových, netradičných aplikáciách. 

Nevyhnutnou súčasťou projektu bude experimentálne zistenie vplyvu chemického zloženia, vnútornej štruktúry a technológie prípravy materiálov vo forme práškov s rozmermi častíc v submikrónnej a nanometrovej oblasti ako aj zložitejších štruktúr obsahujúcich tieto práškové materiály (ako napr. kompozity) na výslednú magnetickú štruktúru a elektromagnetické vlastnosti v rôznych prevádzkových podmienkach, ako sú definované elektromagnetické polia, vysoké tlaky, nízke teploty a pod.

Dosiahnuté výsledky a pripravené vzorky bude možné použiť  na vývoj nových systémov s unikátnymi vlastnosťami, ktoré sa očakávajú v miniatúrnych aktívnych a pasívnych elektronických súčiastkach, záznamových médiách, mikroelektromechanických systémoch (MEMS), mikroaktuátoroch, mikrosenzoroch a iných mikrosystémoch. Ďalšou významnou potenciálnou možnosťou využitia práškových materiálov je ich aplikácia v biomedicíne, konkrétne v oblasti  cielenej distribúcie liečiv.

 

Vedecké ciele projektu:

Zdokonalenie technológie prípravy materiálov na báze feritov (napr. hexagonálne Ba ferity, spinelové NiZn a Li ferity a pod.) s vlastnosťami optimalizovanými na mieru pre využitie v nových, netradičných aplikáciách.

Experimentálne zistenie vplyvu chemického zloženia a technológie prípravy práškových materiálov, ako aj zložitejších štruktúr obsahujúcich tieto materiály (napr. kompozity) na výslednú magnetickú štruktúru a elektromagnetické vlastnosti pri rôznych prevádzkových podmienkach.