• Vytlačiť

APVV-0333-11 (2012 – 2015)

Názov projektu: Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

Spoluriešitelia: Konštrukta-Industry, a.s. Trenčín; Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

 

Anotácia:

Projekt sa zaoberá inováciou technologických zariadení využívaných v gumárenskom priemysle z hľadiska elektromagnetických (EMC) vlastností, čím sa zvýši použiteľnosť, úžitková hodnota a v neposlednom rade aj konkurencieschopnosť týchto zariadení vyvíjaných a konštruovaných na Slovensku, čo sa prejaví najmä na medzinárodnej úrovni. Projekt zahŕňa identifikáciu zdrojov riešenia, ich analýzu z hľadiska správania sa v elektromagnetickom prostredí a potlačením ich nepriaznivého vplyvu. Taktiež sa identifikujú časti zariadenia citlivé na elektromagnetické  rušenia a v rámci riešenia projektu sa zabezpečí ich bezporuchová prevádzka. Počas analýzy nahradíme rizikové subsystémy ich numerickými modelmi, čím sa dosiahne istý stupeň predikcie  ich správania v elektromagnetickom prostredí. Projekt bude viesť k vytvoreniu metodiky konštruovania technologických zariadení s ohľadom na najnovšie poznatky z EMC a tým  ľahšiemu získaniu značky CE v budúcnosti.

 

Vedecké ciele projektu:

V prípade technologického zariadenia pre gumárenský priemysel koncipovať zariadenie vo vzťahu k EMC normám. Na základe ich požiadaviek definovať vlastnosti jednotlivých súčastí zariadenia z hľadiska EMC. Zapracovať konštrukčné zásady EMC do metodiky návrhu technického subsystému ako aj celkového veľkého systému vrátane jeho externej kabeláže. Vytvoriť realizačnú vzorku zariadenia a overiť správnosť postupov (overiť nežiaduce emisie zariadenia a jeho citlivosť na okolité rušenia).