VEGA: č. 1/1325/12 (2012 – 2014)

Názov projektu: Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.

 

Vedecké  ciele projektu:

- Vyšetriť vplyv plastickej deformácie a tepelného namáhania na charakter magnetizačného procesu metódami MAT a BŠ, analýza anizotropných vlastností diagnostikovaného materiálu indukovaných mechanickým a tepelným  namáhaním z hľadiska magnetizačného procesu, vyhodnocovanie a rozlíšenie vplyvov rôznych typov porúch,

- skúmať vplyv štrukturálnych zmien pri „rafinačnom“ žíhaní orientovaných elektrotechnických ocelí na charakter mechanizmu nevratných zmien magnetizácie a tým na parametre Barkhausenovho šumu, z toho predovšetkým sa venovať vyšetrovaniu korelácie veľkosti zrna a textúry s vybraným/optimálnym parametrom Barkhausenovho šumu,

- pokračovať v analýze korelácie tradičných hysteréznych parametrov magneticky mäkkých materiálov s neštandardnými (novými) parametrami Barkhausenovho šumu získanými pri spracovaní šumového signálu,

- hľadať, overiť a aplikovať modely magnetizačných charakteristík feromagnetík s ohľadom na optimalizáciu spätných väzieb pri definovanom budení vzorky počas ich merania,

- v spolupráci s kooperujúcimi pracoviskami “Universal Network for Magnetic Non-Destructive Evaluation” (UNMNDE) prispieť k štandardizácii metód MAT a BŠ pre nedeštruktívnu diagnostiku feromagnetických konštrukčných materiálov,

- pokračovať vo vývoji nových meracích systémov s dôrazom na:

a) optimalizáciu dizajnu magnetických obvodov - magnetizačné jarmo a vzorka - pre rôzne materiály a tvary analyzovaných vzoriek a to z hľadiska požadovanej amplitúdy a homogenity magnetického poľa vo vyšetrovanom objeme vzorky,

b) zabezpečenie definovaných časových priebehov a hodnôt magnetických veličín v mieste snímacej hlavy resp. cievkových systémov v antisériovom zapojení, využitie rôznych typov digitálnej spätnej väzby,

c) portabilitu systémov z hľadiska možnosti použitia v prevádzkovej praxi na miestach, kde sa nachádza konštrukčný objekt, ktorého vlastnosti majú byť vyšetrené.