• Vytlačiť

VEGA: č. 1/0963/12 (2012 – 2014)

Názov projektu: Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibility (EMC)

Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

 

Vedecké ciele projektu:

Predkladaný projekt je zameraný na riešenie aktuálnej a vedecky náročnej problematiky elektromagnetickej kompatibility (EMC), ktorá má pri súčasnom rýchlom tempe rozvoja moderných elektronických systémov mimoriadny význam z hľadiska zabezpečenia ich funkčnej spoľahlivosti a aj funkčnej bezpečnosti. Svojím dopadom/rozsahom pokrýva oblasti riadiacich, informačných, mechatronických a predovšetkým najmodernejších komunikačných technológií.

Vedecké ciele projektu sú orientované do troch hlavných oblastí:

A.  Vytvorenie matematického modelu a detailná analýza merania vyžarovaného rušenia z pohľadu stanovenia neistoty merania využitím najmodernejších prístupov k riešeniu úloh vysokofrekvenčných elektromagnetických polí. Vyšetrenie vplyvu jednotlivých faktorov na celkovú neistotu za účelom  možnosti odhadu veľkosti týchto príspevkov. Preukázanie možných korelácií medzi jednotlivými ovplyvňujúcimi faktormi a ich vplyv na neistotu. Vytvorenie novej metodiky a odporúčaní vedúcich k znižovaniu neistoty a zvýšeniu kvality merania vyžarovaného rušenia.

B. Skúmanie vplyvu káblov, ako súčasť testovaných elektrických zariadení, na validitu vysokofrekvenčných EMC meraní. Vytvorenie vhodných matematických, numerických a fyzikálnych modelov charakteristických typov tienených káblov dokonale opisujúcich ich vlastnosti z hľadiska EMC. Implementácia vytvorených modelov káblov do simulátorov elektromagnetických polí. Validovanie zmienených modelov prostredníctvom konfrontácie výsledkov simulácií a reálnych meraní. Vytvorenie metodiky na overenie vplyvu tienených káblov (ich vlastností, geometrického usporiadania, zakončenia) na výsledky a neistotu pri meraní vyžarovaného rušenia a testovaní odolnosti voči vysokofrekvenčným elektromagnetickým poliam.

C.  Návrh metodiky hodnotenia metrologických vlastností moderných spôsobov merania emisií rušenia prostredníctvom spektrálnej analýzy realizovanej metódami číslicového spracovania signálov.