• Vytlačiť

VEGA: č. 1/1163/12 (2012 – 2015)

Názov projektu: Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.

 

Vedecké ciele projektu:

 - Analýza vplyvu substituentov novo vyvinutých, feritov a feritových plnív, na ich štrukturálne zmeny a na ich efektívne elektromagnetické parametre (permeabilitu, permitivitu, odrazové a transmisné parametre, resp. konduktivitu).

- Selekcia substituentov pre cielené resp. pre potenciálne aplikácie finálnych vzoriek. Skúmanie vplyvu množstva prídavkov na žiadanú modifikáciu mikroštruktúry feritov.

- Syntéza a optimalizácia vybraných fyzikálnych a elektromagnetických vlastností NiZn feritov substituovaných gadolíniom (systém NiZnGd) a európiom (systém NiZnEu).

- Príprava nanočasticových MeZn feritov a skúmanie vybraných štrukturálnych a elektromagnetických parametrov, začneme so systémom, v ktorom Me = Zn.

- Výskum viaczložkových kompozitných materiálov na báze kovových feromagnetík (FeSi, Co, karbonylové železo, permalloy, permendur), feritových sytémov (NiZn, MnZn, LiZn a hexagonálne ferity s malou koercivitou) a polymérnej matrice (polyesterová živica, polyvinylchlorid PVC) s cieľom zlepšenia ich dielektrických (permitivita), magnetických (permeabilita) a elektromagnetických absorpčných vlastností (odrazové straty, šírka pásma absorpcie, optimálna hrúbka a frekvencia absorbátora).

- Pokračovať v systematickom štúdiu vplyvu variácie železa v NiZn ferite na vybrané štrukturálne a elektromagnetické parametre.

- Technologická príprava kompozitných materiálov na báze nanočasticového NiZn feritu a rôznych polymérnych matríc (PVC a polyesterovej živice) a skúmanie vybraných elektromagnetických parametrov.

- Modernizácia a najmä rozšírenie frekvenčného rozsahu existujúceho automatizovaného meracieho pracoviska pre meranie dielektrických, magnetických a elektromagnetických absorpčných vlastností pripravených materiálov.