APVV-0469-12 

Názov projektu:Antiplagiátorská  analýza netextových dát

Zodpovedný riešiteľ:Mgr. Ján Grman, PhD.

Doba riešenia: 1.10.2013 – 30.9.2017

 

Anotácia:

Projekt je zameraný na výskum metód a ich aplikáciu na riešenie úloh v oblasti spracovania a porovnávania netextových informácií v dokumentoch, ktorých vizuálnou reprezentáciou sú obrázky, schémy, grafy alebo značky. Objektom záujmu je porovnávanie vizuálnych reprezentácií, pri ktorých sa predkladá významná miera podobnosti, ktorá mohla vzniknúť kopírovaním pôvodného obrázku s prípadnou modifikáciou vlastností, medzi ktoré patria formát, farebné spektrum, vymazanie častí obrazu prípadne modifikácia časti obrazu. Cieľom porovnávania je určiť mieru podobnosti vizuálnej prezentácie porovnávaných netextových dát, prípadne originálností testovaných dát. Navrhované riešenie musí zabezpečiť dostatočne spoľahlivé a rýchle porovnávanie uvedených častí dokumentov. Súčasťou projektu je implentácia navrhnutých algoritmov a softvérových modulov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na experimentálne overenie vlastností systému porovnávania. Projekt predpokladá návrh vhodného testovacieho korpusu dokumentov a návrh aplikačných blokov spracovania. Návrh koncepcie bude navrhovaný tak, aby mohol pracovať paralelne so systémov pre odhaľovanie miery podobnosti textovej časti testovaných dokumentov a jeho výsledky doplniť a spresniť.

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je analýza, návrh metód, implementácia algoritmov a ucelených programových systémov vhodných pre experimentálne overenie požadovaných modulov extrakcie, spracovania a porovnávania netextových informácií, ktorých vizuálnou reprezentáciou sú obrázky pre účely kontroly originality. Riešenie by malo byť realizované v ekonomických podmienkach trhu SR, spĺňať očakávané parametre, ktorými sú robustnosť detekcie, kvalita porovnávania a akceptovateľná časová  odozva.