• Vytlačiť

KEGA: č. 016STU - 4/2014 (2014 – 2016)

Názov projektu: Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu

Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Miroslav Kamenský, PhD.

Anotácia projektu:

Diagnostika sa stáva nevyhnutnou súčasťou moderných komplexných mechatronických systémov vo všetkých etapách ich existencie od vývoja až po ukončenie ich prevádzky. Diagnostické metódy nachádzajú čoraz širšie uplatnenie v mechatronických systémoch, do návrhu ktorých možno od počiatku zakomponovať podporné prostriedky pre diagnostiku. Typickým príkladom masovo využívaného komplexného mechatronického systému sú systémy moderného automobilu s rozsiahlymi diagnostickými funkciami pre internú diagnostiku. S rozvojom výučby mechatronických systémov musí byť teda nutne spojený aj rozvoj výučby diagnostiky.

Nie je jednoduché zabezpečiť vhodné vybavenie pre výučbu diagnostiky mechatronických systémov. Zväčša sú k dispozícii rozmanité systémy. Cieľom projektu je navrhnúť systém vzdialeného prístupu k diagnostickým pracoviskám cez počítačovú sieť. Týmto sa zlepšia možnosti zdieľania technologického vybavenia v pedagogickom procese. Zároveň sa vytvoria predpoklady pre lepšie zainteresovanie študentov do problematiky a pre medzifakultnú spoluprácu. Aj preto by systém mal byť založený na novej modulárnej koncepcii, čo zabezpečí flexibilitu nie len pre používateľov zdieľaných prostriedkov, ale aj pre ich návrhárov.

Vedecké ciele projektu:

Projekt je zameraný na tvorbu systému umožňujúceho pristupovať k špecializovanému technickému vybaveniu zo vzdialeného počítača. Technickým vybavením sa myslia prostriedky pre výučbu diagnostiky mechatronických systémov. Navrhovaný systém by si našiel uplatnenie predovšetkým v predmete Diagnostika a elektromagnetická kompatibilita odboru inžinierskeho štúdia Aplikovaná mechatronika ako aj v predmete Diagnostika a testovanie automobilov odboru bakalárskeho štúdia Automobilová elektronika. Modularita systému umožní uplatnenie systému aj v iných predmetoch.

 link

http://remote.ue.fei.stuba.sk/RemGo1.html