3

Názov projektu: Teoretická a praktická štúdia využitia SLAM metód 

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukáš Šroba

Doba riešenia: 15. 2. 2013 - 31. 12. 2013 

 

Anotácia projektu:

Obsahom navrhovaného projektu je teoretická a praktická štúdia využitia zvolenej SLAM metódy v oblasti lokalizácie a určovania polohy založenej na  použití obrazovej informácie. Jedná sa o teoretický rozbor podstaty metódy a jej laboratórnu realizáciu vo zvolenej oblasti. 

Skúmané budú možnosti stanovenia hraničnej presnosti lokalizácie za použitia spomínaných metód a konceptu subpixelovej detekcie význačných bodov scény. Jedným z cieľov je kvantifikácia vplyvu subpixelovej detekcie na presnosť určenia polohy oproti tradičnému detegovaniu bodov scény s pixelovou presnosťou.

Dôraz sa bude prikladať aj možnosti využitia týchto postupov v reálnom čase a teda výpočtovej náročnosti zvolených algoritmov.

Predmetom riešenia je softvérová realizácia zvolenej metódy a realizácia vybraných experimentov v laboratórnych podmienkach. Výstupom projektu má byť publikácia prezentovaná na zahraničnej konferencii. Získané výsledky budú vo veľkej miere využité v dizertačnej práci riešiteľa.