• Vytlačiť

VEGA-1-0431-15 (2015 - 2018)  

Názov projektu: Elektromagnetická kompatibilita v podmienkach vzájomnej interakcie meracieho a testovacieho systému

Zodpovedný riešiteľ projektu: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

 

Anotácia:

Projekt sa zaoberá problematikou elektromagnetickej kompatibility (EMC) a jej uplatnením v oblasti skúšobníctva ako aj v oblasti vývoja a nasadenia komplexných elektronických či elektrických zariadení. Ciele projektu sú orientované do nasledovných oblastí:

1. Rozpracovanie metodiky posudzovania vlastností moderných elektronických a rádiokomunikačných systémov využívaných v informačnej technike a v komunikačných systémoch energetiky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility.

2. Tvorba numerických (analytických) modelov mechanizmov pôsobenia viacerých zdrojov elektromagnetického poľa navzájom a ich vplyvu na elektronické systémy.

3. Korekcia chýb vybraných meracích zariadení v elektromagnetickej kompatibilite.

4. Detekcia, rozpoznávanie (klasifikácia) a výpočet charakteristík vybraných ovplyvňujúcich veličín spôsobených vzájomnou interakciou testovaného a meracieho systému pri EMC skúškach.

 

Vedecké ciele projektu:

Projekt je zameraný na riešenie aktuálnej problematiky elektromagnetickej kompatibility elektrických systémov, v ktorej sa skĺbia vedecky ako aj technicky náročné problémy vzájomnej interakcie týchto zariadení. Pri riešení predkladaného projektu si stanovujeme nasledujúce vedecké ciele:

A. Moderné zariadenia meracej techniky, priemyselnej elektroniky, energetiky a informačných technológií okrem klasických káblových prenosových ciest čoraz viac využívajú bezdrôtové prenosové cesty napr.: bezdrôtové siete, mobilné siete, satelitnú navigáciu a mnohé ďalšie. Cieľom výskumu bude vytvorenie metodiky posudzovania vlastností zariadení, ktoré pre svoju činnosť využívajú spomenuté prenosové cesty, pričom vlastnosti prenosových ciest ovplyvňujú podmienky merania, resp. testu.

B. S narastajúcou mierou elektronizácie spoločnosti pribúdajú rozsiahle elektronické systémy, ktorésvojou povahou vybočujú zo základného štandardizačného rámca sústavy EMC, avšak ich funkčnú bezpečnosť je potrebné overiť. Pri niektorých vf meraniach sú konfigurácia meracieho pracoviska a použitý merací postup dôležitými prvkami pre validitu meraní. Budú analyzované najmä vysokofrekvenčné prvky meracieho reťazca, kde sa predpokladá najväčší príspevok neistoty merania.

C. Na základe vykonaných analýz bude vytvorený matematický model prvkov meracieho reťazca, ich vzájomných vzťahov a veľkostí tak, aby viedol k zlepšeniu validity a opakovateľnosti meraní. matematický model sa bude týkať tak vysokofrekvenčných častí reťazca ako aj vyhodnocovacích častí, pričom prístupy k jeho tvorbe sa musia vzájomne dopĺňať.

D. Vytvorenie metodiky nasadenia počítačových systémov na kvalitatívne hodnotenie správania sa meracieho reťazca so zahrnutím nepriaznivých ovplyvňujúcich činiteľov merania. Proces kvalitatívneho vyhodnocovania bude v sebe zahŕňať vlastnosti vysokofrekvenčných častí meracieho reťazca ako aj koncových meracích a vyhodnocovacích zariadení.