7

Názov projektu: Optické vláknové senzory s dlhou Braggovou mriežkou na báze OFDR

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Norbert Kaplan

Doba riešenia: 2017

Anotácia:
Projekt je zameraný na senzorické aplikácie optických vlákien najmä špeciálnych optických vlákien s vpísanou Braggovou mriežkou, ktoré umožňujú snímať priestorové rozloženie viacerých fyzikálnych veličín ako sú teplota, tlak, ťah, intenzita magnetického poľa a ďalšie veličiny. Základom týchto senzorických systémov, ktorým sa venujeme na našom pracovisku, je metóda optickej vláknovej reflektometrie. Predmetom riešenia bude zostaviť meraciu sústavu na meranie vybraných fyzikálnych veličín, najmä magnetického poľa, pomocou špeciálnych optických vlákien. Meracia sústava bude fungovať na princípe optickej frekvenčnej vláknovej reflektometrie – OFDR (Optical-Frequency Domain Reflectomery).